THURSDAY - BETHANY TAVERN - ALLEN - 9PMSATURDAY - BETHANY TAVERN - ALLEN - 9PM