Thursday - Plano Sports Tavern - Plano - 9PMFriday & Saturday - Bethany Tavern - Allen - 9PM